School is Closed

After careful deliberation and out of an abundance of caution, the Westminster School District Board of
Trustees voted today to suspend in person classes for students effective Monday, March 16,
2020 through Friday, March 27, 2020. At this time, WSD has no confirmed cases of Coronavirus.
The health and safety of our students, families, community, staff, and educational partners is our
primary concern and focus during this crisis. Please check the District website regularly for
updates as this situation is rapidity changing.
 
Después de una cuidadosa deliberación y para tener una mayor precaución, la Mesa Directiva del
Distrito Escolar de Westminster llevó a cabo una votación para suspender las clases presenciales
para los estudiantes a partir del lunes 16 de marzo de 2020 al viernes, 27 de marzo de 2020. En
este momento el Distrito Escolar de Westminster no tiene casos confirmados de Coronavirus. La
salud y seguridad de nuestros estudiantes, familias, comunidad, personal y socios educativos es
nuestra principal preocupación y enfoque durante esta crisis. Por favor, ingrese al sitio web del
distrito regularmente para obtener información actualizada ya que esta situación cambia
constantemente.
 
Sau khi thảo luận cẩn thận và cân nhắc kỹ lưỡng, Hội Đồng Quản Trị Học Khu Westminster đã bỏ
phiếu vào ngày hôm nay để đóng cửa tất cả các lớp học, học sinh không đi học, bắt đầu từ thứ Hai,
16 tháng Ba, 2020 đến hết thứ Sáu, 27 tháng Ba, 2020. Vào thời điểm này, Học Khu Westminster
không có trường hợp nào được xác nhận là bị lây Coronavirus.
Sức khỏe và an toàn của học sinh, gia đình, cộng đồng, nhân viên và những nhà cộng tác giáo dục
là quan tâm hàng đầu của chúng tôi và được chú trọng trong thời kỳ nghiêm trọng này. Xin quý vị
xem trang mạng của Học Khu thường xuyên để cập nhật tin tức vì tình huống này đang thay đổi
nhanh chóng.
http://www.wsdk8.us Source: Westminster School District